Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden Yoga in je Huiskamer™

Charlotte Johanna

 

Artikel 1: Definities

 • 1.1 CHARLOTTE JOHANNA: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan CHARLOTTE JOHANNA op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.
 • 1.2 Deelnemer: de wederpartij van CHARLOTTE JOHANNA die een product of dienst afneemt.

Artikel 2: Toepasselijkheid en geldigheid

 • 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij CHARLOTTE JOHANNA als opdrachtnemer optreedt.
 • 2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten dan wel deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door CHARLOTTE JOHANNA uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 • 2.3 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3: Nieuwsbrief

Artikel 4: Online Community Yoga in je Huiskamer™

 • 4.1 Een inschrijving voor het lid worden van Yoga in je Huiskamer™ wordt door CHARLOTTE JOHANNA aanvaard met het voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
 • 4.2 Deelnemer kan uitsluitend lid worden, als vooraf het lidmaatschap is voldaan.
 • 4.3 CHARLOTTE JOHANNA behoudt zich het recht voor om ten aanzien van de online community organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen. 

Artikel 5: Annulering

 • 5.1 Annulering van lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden door een mail te sturen aan hello@yogainjehuiskamer.nl
 • 5.2 Lidmaatschap kan alleen worden opgezegd 14 dagen voor ingang nieuwe maand. Ingang nieuwe maand is altijd op de dag van aanschaf eerste maand lidmaatschap.
 • 5.3 Bij niet op tijd afmelden, ligt verantwoordelijkheid bij deelnemer en wordt het lidmaatschap de eerstvolgende  kalendermaand opgezegd.

Artikel 6: Huisregels

 • 6.1 Deelnemer moet altijd de volgende huisregels van CHARLOTTE JOHANNA en DERDEN volgen:
 • Binnen de online community mag alleen vriendelijk op elkaar gereageerd worden.
 • Yoga in je huiskamer™ CHARLOTTE JOHANNA behoudt zich het recht bij overtreding van deze regels het lidmaatschap stop te zetten.

Artikel 7: Verplichtingen CHARLOTTE JOHANNA

 • 7.1  behoudt zich het recht voor Deelnemers die naar haar mening de huisregels, zoals genoemd in Artikel 6, niet naleven, van verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling zijdens deelnemer onverlet.
 • 7.2 De overeenkomst tussen partijen leidt voor CHARLOTTE JOHANNA tot een inspanningsverplichting, nimmer tot een resultaatsverplichting. Toelating van een Deelnemer op grond van het voldoen aan de verstrekte toelatingsnormen houdt dus geen garantie in dat Deelnemer de online lessen met succes zal doorlopen c.q. afronden.
 • 7.3 CHARLOTTE JOHANNA behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden een les, cursus, of workshop te annuleren of deelname van Deelnemer te weigeren voorafgaand aan de start van een les, cursus of workshop.
 • 7.4 CHARLOTTE JOHANNA kan nimmer gehouden zijn cursussen te herhalen voor Deelnemers die verhinderd waren deze bij te wonen.

Artikel 8: Prijs en betaling

 • 8.1 De prijzen zijn in euro’s inclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.
 • 8.2 Yoga in je huiskamer™ behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassing van de prijzen zal worden gecommuniceerd via www.yogainjehuiskamer.nl en www.charlottejohanna.com
 • 8.3 Yoga in je huiskamer™ behoudt zich het recht voor een prijsstijging van kostprijsbepalende factoren, welke is ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst aan Deelnemer door te berekenen.
 • 8.4 Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is Deelnemer in verzuim zonder dat daartoe een aanmaning of ingebrekestelling is vereist en is CHARLOTTE JOHANNA gerechtigd om haar contractuele verplichtingen op te schorten c.q. Deelnemer de toegang tot de community te weigeren. Tevens is CHARLOTTE JOHANNA alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 • 8.5 Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is Deelnemer onverminderd het bovenstaande de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Daarnaast zijn alle met de invordering van het openstaande bedrag samenvallende kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, verschuldigd. Eerst nadat Deelnemer het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de rente en de kosten, heeft betaald, zal hij/zij weer worden toegelaten.

Artikel 9: Overmacht

 • 9.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de directe invloed van Yoga in je huiskamer™ liggende of elk voor haar redelijkerwijs niet voorziene omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van Yoga in je huiskamer™ uit de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn onder meer: beperkende overheidsmaatregelen, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, revolutie, staking, inbeslagneming, beslaglegging, bijzondere weersomstandigheden, gebrek aan vervoermiddelen, dan wel geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden wier diensten worden ontvangen.
 • 9.2 In geval van overmacht heeft Yoga in je huiskamer™ het recht hetzij de nakoming van haar verplichtingen jegens Deelnemer op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van Yoga in je huiskamer™

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 • 10.1 Het afnemen van de diensten van Yoga in je huiskamer™ is geheel voor eigen risico van Deelnemer. Bij twijfel aan zijn/ haar gezondheid wordt Deelnemer geadviseerd de huisarts te raadplegen. Deelnemer is te allen tijde verplicht om eventuele gezondheidsklachten of andere fysieke bijzonderheden (bijv. zwangerschap, hoge bloeddruk, spier- of gewrichtsklachten, etc) vooraf te melden bij Yoga in je huiskamer™
 • 10.2 Yoga in je huiskamer™ Charlotte Johanna aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van Deelnemer.
 • 10.3 yoga in je huiskamer™ Charlotte Johanna is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van Deelnemer.
 • 10.4 Schade die door Deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Yoga in je huiskamer™ Charlotte Johanna, dienen te worden vergoed.
 • 10.5 Deelnemer vrijwaart Yoga in je huiskamer™ Charlotte Johanna voor aanspraken van derden. Klant zal door Yoga in je huiskamer™ Charlotte Johanna ingeschakelde derden van deze derden nimmer aansprakelijk kunnen stellen.

Artikel 11: Opschorting en ontbinding

 • 11.1 Indien voor het tijdstip van levering van diensten aan Deelnemer blijkt dat laatstgenoemde niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens Charlotte Johanna yoga in je huiskamer™, heeft Charlotte Johanna Yoga in je huiskamer™ het recht de nakoming van al haar verplichtingen jegens Deelnemer op te schorten dan wel de overeenkomst met Deelnemer, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander onverminderd de overige rechten van Charlotte Johanna Yoga in je huiskamer™ in een dergelijk geval.

Artikel 12: Auteursrecht en eigendom

 • 12.1 Van het door Charlotte Johanna Yoga in je huiskamer™ verstrekte lesmateriaal, video’s, meditaties en andere media blijven alle rechten voorbehouden. Niets uit de uitgave(n) mag digitaal worden opgeslagen of openbaar worden gemaakt in enigerlei vorm of enigerlei wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Charlotte Johanna, yoga in je huiskamer™. Het is niet toegestaan het lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.

Artikel 13: Klachten

 • 13.1 Klachten kunnen schriftelijk, per mail of telefonisch worden ingediend onder vermelding van datum, plaats, de situatie waar de klacht betrekking op heeft en uw voorstel om tot een oplossing te komen. Charlotte Johanna yoga in je huiskamer™ zal binnen vier weken na ontvangst reageren met een voorstel tot oplossing. Bij onduidelijkheid zal Charlotte Johanna Yoga in je huiskamer™ contact opnemen met de indiener van de klacht. Indien de klacht betrekking heeft op een docent zal contact opgenomen worden met de docent. Daarna volgt een voorstel ter oplossing van uw klacht.
 • 13.2 Mochten Charlotte Johanna Yoga in je huiskamer™ en klager het niet eens worden over een oplossing, dan wordt de klacht voorgelegd aan de Geschillencommissie Algemeen van de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken. De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend voor partijen.
 • 13.3 Klachten worden geregistreerd bij Charlotte Johanna Yoga in je huiskamer™ en worden vertrouwelijk behandeld. Klachten zijn omwille van de privacy alleen inzichtelijk voor direct belanghebbenden. 

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • 14.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 • 14.2 Geschillen welke naar aanleiding van een overeenkomst mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.